Kto płaci abonament w wynajmowanym mieszkaniu?

Kto płaci abonament w wynajmowanym mieszkaniu?

Autor: Natalia Homa

 

Wszystko o abonamencie RTV:

-Ile kosztuje

-Jak go opłacić

-Kto jest zwolniony

-Przy wynajmie, kto opłaca, wynajmujący czy najemca?

 

Abonament RTV

 

Abonament RTV to comiesięczny obowiązek uiszczania regularnych opłat za użytkowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zasady oraz wysokość pobieranych opłat reguluje ustawo o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku oraz uzupełniające ją ustawy z lat kolejnych.

Niestety treść ustaw jest często niejednoznaczna, a poszczególne artykuły mylące. Ponadto w Internecie krąży wiele fałszywych lub mylących informacji dot. tego kto podlega obowiązkowi opłaty abonamentu RTV, a kto z tego obowiązku jest zwolniony.

Zanim jednak zgłębimy się w szczegóły warto przytoczyć kilka podstawowych faktów, które pozwolą nam w pełni zrozumieć mechanizm opłaty abonamentu.

 

Po pierwsze, czym jest odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny?

Jest to każde urządzenie (zarówno stałe jak i przenośne), które umożliwia natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego.

Ile wynosi opłata?

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników różni się w zależności od typu odbiornika (radiofoniczny , telewizyjny lub radiofoniczny i telewizyjny) oraz liczby miesięcy, za które uiszczamy opłatę. Obowiązującą do końca 2022 roku wysokość opłat możemy sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/krrit/abonament-2022.

Uwaga!

Kwoty miesięcznej opłaty abonamentowej są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

Oznacza to, że co roku wysokość opłat może się zmieniać. Wysokość nowych stawek obowiązujących od 2023 roku opublikowano w ogłoszeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022r. w sprawie stawek kwotowych opłat

Kiedy opłacać abonament?

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

Płatność za wszystkie odbiorniki czy tylko za jeden?

Tryb wnoszenia opłat różni się w zależności od użytkownika odbiornika:

  • Osoby fizyczne – jedna opłata abonamentowa niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.
  • Firmy i instytucje – opłata za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny.
  • Podmioty lecznicze (niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej), sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne uczelnie, domy pomocy społecznej – jedna opłata, niezależnie od liczby odbiorników używanych w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach.

 

Więcej szczegółowych informacji dot. warunków oraz trybów rejestracji odbiorników można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Linki do rozporządzeń:

https://rtv.poczta polska.pl/pdf/rozp_w_sprawie_warunkow_i_trybu_rejestracji_odbiornikow.pdf

https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/D20131676.pdf

 

Kto jest zwolniony z opłaty abonamentowej?

Zapisy regulujące kto może być zwolniony z opłaty abonamentowej przedstawione są w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych.

Osobami kwalifikującymi się do zwolnienia z opłaty są:

-osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

-osoby, które ukończyły 75 rok życia

-osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną

-osoby niesłyszące lub niewidome,

-inne (sprawdź czy kwalifikujesz się pod linkiem: https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/D20201689.pdf )

 

Kto płaci abonament w wynajmowanym mieszkaniu?

Problemy z interpretacją przepisów dot. opłat abonamentowych mają często zarówno właściciele wynajmowanego mieszkania jak i najemcy. Trudno jest jednoznacznie określić kto powinien uiszczać opłatę za abonament RTV.

Poszukując informacji na Internecie natknęłam się na wiele sprzecznych opinii i błędnych założeń. Rzetelnym (i oficjalnym) źródłem informacji jest ogólnodostępna strona internetowa Poczty Polskiej. W zakładce Abonament RTV > Akty prawne, znajdują się wszystkie ustawy i rozporządzenia opisujące kto jest obciążony obowiązkiem.

Jednak, po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dokumentów nie rozwiały one wszystkich moich wątpliwości. Treść ustaw oraz rozporządzeń jako osobę bądź organ zobowiązany do uiszczania opłaty abonamentowej określa jako „użytkownika” lub „gospodarstwo domowe”.

Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Ustawa sugeruje, że opłatę za abonament RTV powinno ponosić właśnie gospodarstwo domowe, czyli osoba lub osoby korzystające z odbiornika (bez względu na to, czy są one jego właścicielami czy nie).

Z drugiej strony według Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych obowiązek ten leży po stronie użytkownika, czyli właściciela danego odbiornika, który podlega obowiązkowi rejestracji: „Operator publiczny dokonuje rejestracji odbiorników na wniosek osoby posiadającej odbiorniki, zwanej dalej użytkownikiem.”

W takim razie jak w praktyce wygląda obowiązek opłaty abonamentowej? Czy opłatę powinien uiszczać wynajmujący czy najemca?

W celu rozwiązania tej zagadki skontaktowałam się telefonicznie z działem pomocy klienta (zapytania, wnioski) Poczty Polskiej. Okazuje się, że w praktyce to wynajmujący wraz z najemcą mogą indywidualnie ustalić między są warunki opłaty abonamentu. W tym celu najlepiej zawrzeć informację dot. opłaty abonenckiej RTV już na umowie najmu. W zależności od tego czy abonament będzie uiszczany przez najemcę, czy wynajmującego na jednej ze stron ciąży obowiązek rejestracji odbiornika(ków).

W sytuacji kiedy wynajmujący dane mieszkanie wyposaża je w odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny i decyduje się na opłacanie abonamentu RTV w imieniu najemcy, który z tego odbiornika będzie korzystał, to on musi zarejestrować odbiorniki w jednej z placówek Poczty Polskiej S.A. lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Jeżeli to najemca decyduje się opłacać abonament RTV, to on powinien zarejestrować dany odbiornik RTV w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. W takiej sytuacji należy pamiętać, że w momencie kiedy najemca wyprowadzi się i tym samym nie będzie korzystać już z danego odbiornika w mieszkaniu wynajmującego, musi on wyrejestrować ten odbiornik. W przeciwnym wypadku może on zostać obciążony karą za brak opłaty abonenckiej RTV, pomimo nie korzystania z tego odbiornika.

Więcej informacji dotyczących rejestracji odbiorników dostępne jest na stronie Poczty Polskiej.

Link: https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Rejestracja